Tipologjia e Personazheve në Romanet e Ismail Kadaresë

Arlind Farizi

Abstract


Edhe pse në teorinë e re të prozës, një koncpet që ka të bëjë me mënyrën origjinale të shkrimit të saj, në varësi të poetikës moderne dhe postmoderne, janë dhënë mjaft vërejte rreth tipizimit të personazheve, si mënyrë e karakterizimit të tyre, sidomos nga poetika e realizmit, përpos të tjerash, dimë se parimet e ndërtimit të personazheve, në të gjitha
anët përfaqësuese të tyre, mbështeten edhe në tipizimin e tyre, që dihet se nënkupton dhënien e tipareve përfaqësuese të një grupi apo shtrese njerëzish, një personazhi të vetëm. Në këtë mënyrë, të figurimit tipik dhe karakteristik, personazhi i një vepre nuk përfaqëson vetëm veten, por edhe të tjerët individ, që kanë ato tipare të përtheksuar në një karakter. Personazhe të tilla, të plasuara në të gjitha përmasat, fizike dhe morale, sociale dhe tipike, gjejmë në të katër romanet e Kadaresë. Ato nuk janë ndërtuar duke marrë për bazë veçoritë dhe tiparet e një personi të caktuar, por pas studimit të shumë personave që i takojnë të njëjtit grup, klasë apo shtresë, kryesisht janë zgjedhur vetitë që janë më tipike dhe që e përfaqësojnë më denjësisht realitetin, me të gjithë kompleksitetin që bart.

Fjalë kyçe: proza, poetika moderne dhe postmoderne, tipizimi i personazheve, etj.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.0001/(aj).v2i6.1249

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.0001/(aj).v2i6.1249.g1749

Copyright © 2012-2021 ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies,Tetovo, Republic of North Macedonia.

All Rights Reserved.

The publication is licensed under a Creative Commons License (CC BY) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  View Legal Code                                                                                                                 

ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187.

Disclaimer: Articles on Anglisticum have been reviewed and authenticated by the Authors before sending for the publication.

The Journal, Editors and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.