FEATURES OF THE PRONOUN SYSTEM IN THE CHAM ALBANIAN DIALECT

Entela Kore, Arben Gaba

Abstract


The Cham Albanian dialect displays special features in its pronoun system. In this paper, we focus on some of the features of the pronoun system in this dialect. Of particular interest are the earliest forms of some pronouns, which are kept unchanged in this dialect. Starting with the personal, demonstrative, possessive, and indefinite pronouns this dialect is distinguished for the preservation of the earliest forms of these pronouns. In this dialect, the personal pronoun unë always shows the oldest form u. In this respect, this dialect has preserved more than any other dialect in Albania this conservative feature inherited from the languages belonging to the Indo-Europian family. Of interest in this dialect is also the reflexive pronoun vehte-vehtja, which in this dialect still has the oldest form vetëhe. In this dialect demonstrative pronouns take on a special importance. Among the most typical forms used in this dialect we mention: ki, këtire, atire; i tilë, të tila; asish and kësish. Personal pronouns also appear varied. Among their characteristic forms we mention: vendi inë, i ture, i tire; tënë, tënt, tuaja, të mitë, të ature etc. As interrogative pronouns we mention: çish, çili, çilë, çila, ç’, kush, sa and se. The characteristic pronoun for this dialect remains çish, which is also found in the form qish and qysh in other dialects in Albania. Among the pronouns used in this dialect, we would like to mention also the indefinite pronouns nonjë, gjithë, tjatër, shdo/zhdo, ca and dish.  


Full Text:

PDF

References


Sh. Demiraj, Morfologjia historike e gjuhës shqipe, Pjesa I, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Tiranë, 1973.

K. Topalli, Bazat e gramatikës historike të gjuhës shqipe, SHBLU, Tiranë, 2011.

Q. Haxhihasani, Vështrim i përgjithshëm mbi të folmen e banorëve të Ҫamërisë, Dialektologjia Shqiptare I , Tiranë, 1971.

M. Totoni, E folmja e Bregdetit të Poshtëm, SF 1, Tiranë, 1964.

Gj. Shkurtaj, E folmja e rranxave të Mbishkodrës, Dialektologjia Shqiptare IV, Tiranë, 1982.

Folklori shqiptar, Seria 1, Proza popullore, Vëllimi VI, Tiranë, 1988.

F. Muça, E folmja e krahinës së Konispolit, Dialektologjia Shqiptare V, Tiranë,

S.Riza, Vepra IV, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Botime të veçanta LIII, Seksioni

i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Libri 24, Prishtinë 2004. F. M. Rrapaj, Këngë popullore nga Ҫamëria, Vëll. III, Tiranë, 1983.

F. M. Rrapaj, Këngë popullore nga Ҫamëria, Vëll. III, Tiranë, 1983.
DOI: http://dx.doi.org/10.0001/ijllis.v8i7.1942

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.0001/ijllis.v8i7.1942.g2372

Copyright © 2012-2019 ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies,Tetovo, Republic of North Macedonia.

All Rights Reserved.

The publication is licensed under a Creative Commons License (CC BY) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  View Legal Code                                                                                                                 

ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187.

Disclaimer: Articles on Anglisticum have been reviewed and authenticated by the Authors before sending for the publication.

The Journal, Editors and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.