FITIMI I SË DREJTËS SË PRONËSISË (krahasimi i legjislacionit dhe sistemeve juridike përkatëse)

Drita Bejtullahi

Abstract


Në këtë punim flitet për të drejtën e pronësisë në mënyrë të përgjithshme që nga burimi i saj në të drejtën romake, e cila është pikënisje për të gjitha sistemet e mëvonshme juridike. Nisur nga kjo, edhe fitimi i së drejtës së pronësisë trajtohet nga këndvështrimi historik, me përfshirjen e literaturave dhe studimeve të ndryshme lokale dhe ndërkombëtare, si dhe aspektin ligjor të cilin ia përkushtojnë kodet civile përkatëse të shteteve të cituara në punim. Nga mënyrat për fitim të pronësisë janë nxjerrë ato më kryesoret dhe më të njohurat, duke qenë në të njëjtën kohë ato mënyra të cilat kanë ekzistuar në sistemin e së drejtës romake. Kryesisht, jepen karakteristikat e tyre historike të përshkruara nga autorët e konsultuar dhe nga ana tjetër rregullimi të cilin i bëjnë ligjet përkatëse në mënyrë të krahasuar. Nga trajtimi i shumanshëm të cilin i bëjnë juristët e të gjitha kohërave, mund të shihet dimensioni dhe shumëllojshmëria e temave pronësore, në veçanti e atyre për fitim të titujve pronësorë, të shqyrtuara në mënyrë të veçantë edhe nga të gjitha sistemet juridike. Klasifikimi i tyre merr për bazë edhe ndarjen kryesore e cila ka për qëllim të tregojë prejardhjen e pronësisë, burimore ose të derivuar, e me këtë edhe masat e ndërmarra për të arritur qëllimin final të fitimit të së drejtës së pronësisë, në varësi nga kushtet e kërkuara. Përkrah terminologjisë shqipe, jepet edhe ajo romake për titujt kryesorë dhe disa veprime të cilat kanë të bëjnë me procedurat e posedimit dhe të adresimit të çështjeve dhe seancave të nevojshme deri te përmbyllja e kontesteve në fjalë.

Fjalët kyçe: fitimi i pronësisë, sendet, pasuritë e patundshme, pasuritë e tundshme, parashkrimi, humbja e pronësisë.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.0001/(aj).v3i11.251

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.0001/(aj).v3i11.251.g1533

Copyright © 2012-2020 ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies,Tetovo, Republic of North Macedonia.

All Rights Reserved.

The publication is licensed under a Creative Commons License (CC BY) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  View Legal Code                                                                                                                 

ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187.

Disclaimer: Articles on Anglisticum have been reviewed and authenticated by the Authors before sending for the publication.

The Journal, Editors and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.