ANALIZA KRAHASUESE E SISTEMIT BANKAR NË MAQEDONI DHE SISTEMEVE BANKARE TË VENDEVE NË EVROPËN JUGLINDORE

Afrim Alili

Abstract


Deri në shpërthimin e krizës globale financiare të gjithë sistemet bankare të vendeve të EJLkanë pasur rritje të përshpejtuar të ofertës për kredi. Kriza e këtyre viteve ka ngadalësuar këtë proces, por, përsërisistemi bankar në këtë rajon ka mbetur i qëndrueshëm, pas fazës së parë të krizës të borxhit privat. Çrregullimet kryesore të shkaktuara nga vala e parë e krizës kanë qenë zgjerimi i rrezikut valutor në vendet me kurs lundrues të këmbimit dhe rritja e rrezikut të kredisë. Faza e tanishme e krizës, e njohur për nga kriza e borxhit publik ka treguar që një numër i madh i bankave me rëndësi sistematike në Evropë nuk disponojnë nivel mjaftueshëm të lartë të koeficientit tëmjaftueshmërisë të kapitalit themelor. Rregullativa e ree hartuar nga ana e Bashkimit Evropian ka për qëllim që të rris vlerën e koeficientit të mjaftueshmërisë së kapitalit deri nëQershor të vitit 2012 në nivelin e kapitalit themelor në vlerë prej 9%. Nëkëtë punim, vazhdimisht diskutohen pasojat e rëndësishëm të krizës financiare dhe ekonomike globale në sjelljen e bankave evropiane në Maqedoni dhe në vendet e Evropës Juglindore.

Fjalë kyçe: sistemi bankar, kredi, depozita, koeficienti i mjaftueshmërisë së kapitalit, kriza financiare botërore, Evropa Juglindore.


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.0001/(aj).v1i2.360

DOI (PDF): http://dx.doi.org/10.0001/(aj).v1i2.360.g398

Copyright © 2012-2021 ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies,Tetovo, Republic of North Macedonia.

All Rights Reserved.

The publication is licensed under a Creative Commons License (CC BY) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  View Legal Code                                                                                                                 

ISSN (print): 1857-8179. ISSN (online): 1857-8187.

Disclaimer: Articles on Anglisticum have been reviewed and authenticated by the Authors before sending for the publication.

The Journal, Editors and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.