ABOUT TERMINOLOGY OF UZBEK FOLKLORE STUDIES

Authors

  • Boynazarova Nigora Ismoilovna Teacher of Uzbekistan State Institute of Arts and Culture. City Tashkent

DOI:

https://doi.org/10.58885/ijllis.v12i3.53.bi

Abstract

In world linguistics, initially the scientific and practical significance of terms in the creation of various terminological dictionaries related to the terminological systems of the field was researched in several directions, but in recent years, including from the beginning of our century, attention has been paid to researching the language system, especially terminology, based on the principles of a new scientific paradigm. In linguistics, the important role of the folklore term in language development and issues of terminology are still in the focus of researchers’ attention. Clarifying the issue of the folklore term and its linguistic status, creating a linguistic and cultural interpretation of various terms, as well as their linguistic nature, etymology, methods of formation, lexical-semantic features, their paradigmatic relations, and standardization of synonymy and doublet possibilities have also become one of the main issues of world linguistics.

Keywords: term, folklore terminology, language, specific terminological system, dictionary, history.

References

Drevnetyurkskiy slovar. L.: Nauka, 1969. P.82.

Ergash Zhumanbulbul o‘g‘li. “Bulbul taronalari” 5 tomlik. 1-tom. Toshkent: Fan, 1971. P. 344.

Gudziy N.K. Istoriya drevney russkoy literatury. Izd. 3-e. M.: Uchpedgiz Narkomprosa RSFSR, 1945. P.512.

Homidiy H. Adabiyotshunoslik terminlari lug‘ati / H.Homidiy, Sh. Abdullaeva, S. Ibrohimova Toshkent: O‘qituvchi, 1967. P.300.

Hotamov N. Adabiyotshunoslikdan qisqacha ruscha-o‘zbekcha terminologik lug‘at. Toshkent: Fan, 1969. P.215.

Hotamov N.T., Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o‘zbekcha izohli lug‘ati. Toshkent: Fan, 1979. P.365.

Ismoilov G‘. O‘zbek tili terminologik tizimlarida semantik usulda termin hosil bo‘lishi: Filol. fan. nomz. ... diss. Toshkent, 2011. P.13.

Izbrannye sochineniya. Istoriya i kul'tura. M.: Izdatel'stvo vost. lit., 1962. T. 3.

Khamraev M.K. Osnovy tyurkskogo stikhoslozheniya. Alma-Ata, 1963. P.214.

Kvyatkovskiy A.P. Slovar' poeticheskikh terminov / Pod red. S.M. Bondi. M.: Izd-vo inostr. i nats. slovarey, 1940. P.240.

Madvaliev A. O‘zbek terminologiyasi va leksikografiyasi masalalari. Toshkent: “O‘zbekiston milliy entsiklopediyasi” davlat ilmiy nashrieti, 2017. Pp. 28-30.

Makhmud al'-Kashgari. Divanu Lugat it-tyurk/Perevod, predislovie i kommentarii M.Auezovoy. Almaty: Dayk-Press, 2005. P. 1288.

Ostolopov N.F. Slovar' drevney i novoy poezii. V 3-kh ch. M., SPb., 1821.

Pardaeva I. O‘zbek tilining zargarlik terminologiyasi: Filol. fanlari nomzodi. ... diss. avtoref. Toshkent, 1994.

Radlov V. Opytslovaryatyurkskixnarechii. T. I-IV. M.: SPb., 1963.

Safarova N. O‘zbekbolalaroyinfolkloritabiati. Toshkent: Fan, 2008. P.120.

Superanskaya A.V. i dr. Obshchaya terminologiya: Voprosy teorii/A.V.Superanskaya, N.V.Podol'skaya, N.V.Vasil'eva. M.: Nauka, 1989.

Timofeeva L.I., Toraeva S.V. Slovar' literaturnykh terminov. M.: Prosveshchenie, 1974. P.513.

To‘rakhozhaeva A. Mustaqillik sharoitida o‘zbek tili izhtimoiy-siesiy leksikasining taraqqieti: Filol. fanlari nomzodi. ... diss. avtoref. Toshkent, 2012.

Tursunov U. Hozirgio‘zbekadabiytili.Toshkent: O‘qituvchi, 1965. P.178.

Veresaev V.V. Sobranie sochineniy v 4 tomakh. M.: “Pravda”, 1985.

Yo‘ldoshev I. “Bakhshi” so‘zietimologiyasihaqida // O‘zDSMIkhabarlari. Toshkent, 2019. № 1(9). P.3.

Yo‘ldoshev I. Millat tili – millat madaniyatiniing ko‘zgusi // O‘zDSMI khabarlari. Toshkent, 2019. №3 (19). P.5.

Zarifov H., Rasulev T. Fol'klor so‘zligi: Muhokama uchun tayerlangan loyiha. Toshkent: Fan, 1967. P.84.

Zho‘raev M., Eshonqulov Zh. Fol'klorshunoslikka kirish. – Toshkent: “Barkamol fayz media”, 2017. B.14.

Downloads

Published

2023-05-14

How to Cite

Ismoilovna, B. N. (2023). ABOUT TERMINOLOGY OF UZBEK FOLKLORE STUDIES. ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies, 12(3), pp.53–61. https://doi.org/10.58885/ijllis.v12i3.53.bi

Issue

Section

Volume 12, Nr.3, March 2023