(1)
Seytniyazova Guljakhan. REFLECTION ON UZBEK TRANSLATIONS OF B. GENJEMURATOV’S POEMS. IJLLIS 2024, 13, 11-17.