[1]
Seytniyazova Guljakhan, “REFLECTION ON UZBEK TRANSLATIONS OF B. GENJEMURATOV’S POEMS”, IJLLIS, vol. 13, no. 2, pp. 11–17, May 2024.