Author Details

Abdurashidovich, Kayumov Abduvahob, PhD student of Fergana State University. City Fergana, Uzbekistan