Vol 10, No 11 (2021)

Volume 10, No.11, November 2021

Table of Contents

Volume 10, No.11, November 2021

Shahina Jahan, Ishrat Jahan Bithi, Ojifa Akter
PDF
pp.11-23
Desara Karaj
PDF
pp.24-29
Rajko Petković, Krešimir Vunić
PDF
pp.30-48
Anyin Nnyenkpa Ntui, Ajake Uchenna Egodi
PDF
pp.49-56
Shejma Nanovçe
PDF
pp.57-64