Vol 8, No 8 (2019)

Volume 8, No.8, August, 2019

Table of Contents

Volume 8, No.8, August, 2019

Rozina Kostani
PDF
10-15
Daniyarov Bakhtiyor Khudayberdievich
PDF
16-22
Drashko Atanasoski, Emanuela Esmerova
PDF
23-32
Eshniyazova Ayimhan Sheripbaevna
PDF
33-39
Aida Zaganjori
PDF
40-49
Jamolitdinova Dilnoza Mikhojiddinovna
PDF
50-56
Gulnoz Ernazarova
PDF
57-67
Jonida Sela (Çunga)
PDF
68-78